Misyon - Vizyon

Misyon

KOÜSEM, ülkemizin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunan ve piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü yetiştirebilen bir kurum olmayı ve ‘‘yaşamboyu eğitim’’ kavramını topluma benimsetmeyi görev edinmiş bir kuruluştur. Bu doğrultuda KOÜSEM kalite standartlarına bağlı kalarak sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir.

Vizyon

Sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik alanlarda bölgemiz ve ülkemizin bireysel, toplumsal ve kurumsal gelişimi açısından yüksek değer katan eğitimler vermek, çağın gerekleriyle uyumlu olarak meslekle ilgili bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek ve/veya yeni mesleki beceriler kazandırmak, teori ile uygulamayı birleştirerek hayata geçirilebilir güncel ve nitelikli bilgi ve beceri kazandırmak, KOÜSEM, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesini baz alarak her eğitim düzeyinden bireylere ihtiyaç duydukları alanlarda sınav ve belgelendirme hizmetlerini akredite edilmiş fiziki kaynakları ve insan kaynaklarıyla süreçleri daima iyileştirerek vermeyi hedeflemektedir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors