KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında, ulusal ve uluslararası düzeyde, kamu kurumları ile özel kurum, kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim programlarının, sınav ve personel belgelendirme programlarının, danışmanlık ve proje hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu, yürütülmesi ve bu çerçevede anılan etkinliklerin sonunda başarı belgesi, katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarının belirlenmesi ve mali konulara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Yönerge Kocaeli  Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu Yönergede adı geçen?

a) Başarı Belgesi: KOÜSEM eğitim programlarında başarı gerektiren programı, devam koşulunu sağlayıp, öngörülen başarı değerlendirme sistemi uyarınca başarılı olan katılımcılara verilen belgeyi,

b) Birim: Kocaeli Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksek Okul, Devlet Konservatuarı, Meslek Yüksek Okulu, Enstitü, Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümleri ve birimleri,

c) Eğitim Programı: KOÜSEM’in yürüttüğü sertifika, kurs, seminer, konferans ve benzeri eğitimler ile diğer etkinlikleri,

ç) E­Sertifika Programı: KOÜSEM ve KOÜUZEM işbirliği ile yürütülen en az 105 saat veya eğitim verilecek konuyla ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen sürelerde devam koşulunu sağlayıp öngörülen başarı değerlendirme sistemi uyarınca başarılı olan katılımcıların başarı belgesi, başarısız olup yalnızca devam koşulunu sağlayan katılımcıların ise katılım belgesi almaya hak kazandığı eğitim programını,

d) Katılım Belgesi: KOÜSEM eğitim programında devam koşulunu sağlayıp, başarı belgesi alamayan katılımcılar ile yalnızca katılım belgesi verilen eğitim programlarında devam koşulunu sağlayan katılımcılara verilen belgeyi,

e) Katılımcı: KOÜSEM’in yürüttüğü eğitim programına kayıt olan kişiyi,

f) KOÜSEM: Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,

g) KOÜSEM Müdürü: Kocaeli Üniversitesi Rektörü tarafından atanan Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

ğ) KOÜSEM Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu,

h) KOÜUZEM: Kocaeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,

ı) MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

i) Öğretim Elemanı: KOÜSEM’in yürüttüğü programlarda görev alan eğitimciyi,

j) Program Koordinatörü: KOÜSEM’e eğitim programını öneren ve KOÜSEM Yönetim Kurulu kararı ile programın yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlayan kişiyi,

k) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

m) Sertifika Programı: KOÜSEM’in yürüttüğü en az 105 saat veya eğitim verilecek konuyla ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen sürelerde devam koşulunu sağlayıp öngörülen başarı değerlendirme sistemi uyarınca başarılı olan katılımcıların başarı belgesi, başarısız olup yalnızca devam koşulunu sağlayan katılımcıların ise katılım belgesi almaya hak kazandığı eğitim programını,

n) Sınav ve Belgelendirme Programları: Ulusal ve uluslararası kamu kuruluşları ve özel kuruluşlara sunulmak üzere hazırlanan ve bu kuruluşlar tarafından onaylanan ve KOÜSEM tarafından uygulanan sınavlarda başarılı olan katılımcıların sertifika, belge vb. belgeleri elde ettikleri faaliyetleri,

o) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

ö) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

p) Üniversite Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Programlarına İlişkin Esaslar

Eğitim Programı Açılması

Madde 5 - (1) KOÜSEM’de yürütülecek sertifika, kurs, seminer ve benzeri eğitim programları bu yönergede belirtilen koşullara uygun olarak?

a) Birimler, birimlerin ortak katılımı veya birimlerin diğer kuruluşlarla yapacakları işbirliğine dayalı olarak,

b) Kamu kurumları, özel kuruluşlar veya uluslararası kuruluşların istekleri üzerine veya Kocaeli Üniversitesi öğretim elemanlarının bireysel olarak KOÜSEM’e eğitim programını önermeleriyle açılır. Program koordinatörü olarak eğitim programı önermek isteyen öğretim elemanı “KOÜSEM Eğitim Programı Öneri Formu”nu doldurup imzalayarak bağlı olduğu birim aracılığıyla, şahsen veya Rektörlük kanalıyla KOÜSEM Müdürlüğüne verir.

(2) Birim ve/veya Program koordinatörünün KOÜSEM’e gönderdiği eğitim programı önerileri KOÜSEM Müdürlüğünce incelenir, gerekli değişiklik önerileri değerlendirilerek son şekli verilir, Katılım Belgesi gerektiren eğitimlerde KOÜSEM Yönetim Kurulu kararı gerekmeksizin KOÜSEM Müdürlüğü onayı ile; Başarı Belgesi verilecek Sertifika Programlarında ise KOÜSEM Yönetim Kurulu kararı ile eğitim programının açılmasına karar verilir. Üniversite Senato/Yönetim Kurulunun onayı ile gelen programlarda ayrıca KOÜSEM Yönetim Kurulu kararı aranmaz.

(3) Eğitim programlarına dair düzenlenen protokoller, Rektör veya Rektör tarafından yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından imzalanır.

 

Eğitim Programının Duyurulması

Madde 6 - (1) Üniversite Senato/Yönetim Kurulu veya KOÜSEM Yönetim Kurulunca kabul edilen sertifika programları, seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitim programlarıyla ilgili duyuruların yapılmasını KOÜSEM düzenler.

(2) Duyurulan ve kayıt yapılan eğitim programları, program duyurusunda belirtilen en az katılımcı sayısına ulaşılmadığı takdirde program iptal edilebilir. Programın iptal edilmesi halinde, herhangi bir kurul kararı gerekmeksizin, yatırılmış ücretler merkez müdürü onayı ile katılımcıya iade edilir.

(3) Her yıl düzenli olarak belirli aralıklarla yürütülmesi öngörülen eğitim veya sertifika programlarını, KOÜSEM bir katalogda toplayarak yayımlayabilir.

(4) Eğitim Programı duyuru metninde “KOÜSEM, gerekli görülmesi halinde, programın içeriği ve yürütülmesine ilişkin esaslarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar” ifadesi yer alır.

Eğitim Programının Yürütülmesi

Madde 7 - (1) Açılacak eğitim programlarının yürütülmesi, program koordinatörü ve KOÜSEM işbirliğiyle yürütülür. Program önerisinin birden fazla birimin ve/veya diğer kuruluşların işbirliğiyle hazırlanmış olması veya birden fazla birimde benzer eğitim programları olması durumunda bu programlar ve birimler arasındaki koordinasyonu KOÜSEM sağlar. Eğitim programlarının açılması KOÜSEM Yönetim Kurulu kararları ile kesinleşir.

Koordinatörler ve Görevleri

Madde 8 - (1) KOÜSEM eğitim programlarında, program koordinatörlerinin Kocaeli Üniversitesi öğretim elemanı olması koşulu aranır. Gerektiğinde program koordinatörünün önerisi ile koordinatör yardımcıları da görevlendirilebilir. KOÜSEM Yönetim Kurulu kararı ile program koordinatörlerinin sayısı arttırılabilir ya da eksiltilebilir.

(2) Aynı öğretim elemanının en fazla kaç farklı eğitim programında program koordinatörü olarak görev alacağı, önerilen eğitim programlarının süreleri ile başlangıç ve bitiş tarihleri değerlendirilerek KOÜSEM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Program koordinatörü başlangıcından bitimine kadar programla ilgili tüm işlemleri planlar, ders ve sınavları koordine eder, katılımcıların ve öğretim elemanlarının sorunları ile ilgilenir ve KOÜSEM ile işbirliğini sağlar.

(4) Ders programları, program koordinatörü tarafından hazırlanır ve KOÜSEM Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır. Ders programları, öğretim elemanlarının akademik birim faaliyetlerini aksatmayacak ve personel arasında dengeli bir görev dağılımı olacak şekilde hazırlanır.

(5) Eğitim programlarında görevlendirilen öğretim elemanlarının görevlendirme onayları, F1 Formları ve ders programları KOÜSEM Müdürlüğünce program dosyasında bulundurulur.

(6) Programın bütçesi, program koordinatörü ile KOÜSEM işbirliği ve ilgili mevzuatlar kapsamında planlanır ve yürütülür. Programın yürütülmesinden program koordinatörü, denetiminden ise KOÜSEM Müdürü sorumludur.

Öğretim Elemanı Görevlendirilmesi

Madde 9 - (1) Eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri, bağlı oldukları birimlerin yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(2) Eğitim programında ders verecek yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmaması durumunda, KOÜSEM Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile diğer üniversitelerden de öğretim elemanı görevlendirilebilir.

Eğitim Programlarına Kayıt

Madde 10 - (1) Katılımcıların, açılacağı duyurulan KOÜSEM eğitim programlarına kayıt için aşağıda belgeleri belirtilen süre içinde internet/fax/e­posta yoluyla veya elden KOÜSEM Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Katılımcıların doldurup imzaladıkları “Eğitim Programı Başvuru Formu”,

b) Eğitim programı için belirlenen ücretin tamamını veya taksitler halinde ödenecekse ilk taksitini ilgili hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya kredi kartı slipi,

c) Eğitim programının özelliklerine göre belirlenen ek belge veya önkoşulların sağlandığına ilişkin bilgi ve belgeler.

(2) Katılımcı, başvuru formunda adı, soyadı, TC kimlik numarası ile katıldığı programın adı ve program katılımcılarında aranan koşulların gerektirdiği bilgileri belirtir. Katılımcı, başvuru formunda ayrıca “Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönergesi ile kayıt için başvurduğum programın koşullarının bilgim dâhilinde olduğunu kabul ederim.” ifadesi yer alır.

(3) Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar sadece KOÜSEM’in yürüttüğü ilgili eğitim programı kapsamında kendilerine tanınan haklardan yararlanabilir ancak Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine tanınan haklardan yararlanamazlar.

Eğitim Programlarına Devam

Madde 11 - (1) Eğitim programı sonunda katılımcıların belge alabilmeleri için teorik derslere % 70, uygulamalı derslere ise % 80 oranında devam etme zorunlulukları bulunmaktadır. Bu oran, KOÜSEM Yönetim Kurulu kararı ile arttırılabilir.

(2) Katılımcıların devam durumlarını, ilgili öğretim elemanı izler ve devam durumunu gösteren çizelge ile birlikte yoklama listelerini program sonunda ilgili program koordinatörüne, program koordinatörü de KOÜSEM Müdürlüğüne teslim eder.

(3) Eğitim programına devam koşulunu yerine getirmeyen katılımcılara katılım belgesi veya başarı belgesi verilmez, ancak bu katılımcıların ilgili eğitim programına yönelik mali sorumlulukları devam eder.

(4) Uzun süreli hastalık, kaza, birinci derece aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlar nedeniyle devam oranının tamamlanamaması halinde, ilgili katılımcının programı tamamlaması konusunda program koordinatörünün önerisi üzerine KOÜSEM Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Eğitim Programlarında Başarının Değerlendirilmesi

Madde 12 - (1) Sertifika programlarında başarının değerlendirilmesi yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar şeklinde yapılabilir. Sınav şekillerinden hangisinin uygulanacağına ve sayısına program koordinatörünün önerisi üzerine KOÜSEM Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Diğer eğitim programlarında ise, katılımcıların önceden belirlenen sayıda sınava girmeleri istenebilir ve/veya kendilerine proje verilebilir.

(3) Sınavların sayısı, şekli ve başarı notunun nasıl hesaplanacağı program koordinatörünün önerisine uygun olarak program başlamadan önce katılımcılara duyurulur.

(4) Derslerin başarı notu, 100 üzerinden verilen tek bir not ile belirtilir. Ara sınavlar ile diğer çalışmaların ders başarı notuna katkısı, ilgili öğretim elemanınca belirlenir.

(5) Eğitim Programı sonunda katılımcının başarısı Genel Ağırlıklı Not Ortalaması esasına göre 100 üzerinden verilen notla belirlenir. Genel ağırlıklı not ortalaması, ders başarı notları ile ders saatlerinin çarpımlarının toplamının, programın toplam ders saatine bölünmesiyle hesaplanır, sonuçlar tama yuvarlanır.

(6) Gerektiğinde eğitim programları başlamadan önce seviye tespit sınavları yapılabilir.

(7) Eğitim programlarında devam koşullarını yerine getirmeyen katılımcılar değerlendirmeye alınmaz.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 13 - (1) Eğitim programı katılımcıları sınav notunun duyurulmasını izleyen beş iş günü içinde KOÜSEM Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir. İtiraz, ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak en geç bir ay içinde KOÜSEM Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.

Başarı Belgesi, Katılım Belgesi ve Benzeri Belgeler

Madde 14 - (1) Sertifika programlarına devam eden ve yapılan değerlendirmeler sonunda başarılı olan katılımcılara programa ait sertifika ile ders başarılarını gösteren başarı belgesi, bu programa devam eden ancak yapılan değerlendirmeler sonunda başarısız olanlara ise katılım belgesi verilir.

(2) Sertifika programları dışındaki sınav, belgelendirme ve diğer eğitim programlarına katılanlara ise koşulları önceden belirlenerek ve programın özelliklerine göre başarı belgesi, katılım belgesi veya benzeri belgeler verilebilir.

(3) Başarı belgesi veya katılım belgesi verilme koşulları ilgili eğitim programının özelliklerine göre, KOÜSEM Yönetim Kurulunca belirlenir. Sınav ve Belgelendirme Programlarında ise, sertifika verilme koşulları ve geçerlilik süreleri Ulusal Yeterlilikler ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Mevzuatı doğrultusunda belirlenir.

(4) Ortak yürütülen programlarda verilecek belgeler protokolle düzenlenir.

(5) Sertifika, başarı belgesi, katılım belgesi verilmesi kararlaştırılan eğitim programları dışında yürütülen diğer etkinliklerde KOÜSEM’in verebileceği yeterlilik belgesi ve benzeri belgelendirme istekleri KOÜSEM Yönetim Kurulunda incelenerek karara bağlanır.

(6) Eğitim programları sonunda katılımcılara verilecek belgeler, ilgili program koordinatörü ve KOÜSEM Müdürü tarafından imzalanır.

Katılımcıların Sorumlulukları ve Disiplin

Madde 15 - (1) Katılımcılar kayıt oldukları eğitim programlarının tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

(2) Katılımcılar, gerçekleştirilen eğitim programlarında, eğitim verilen kurumların ve Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine uymakla yükümlüdürler.

İlişik Kesme

Madde 16 - (1) Eğitim programlarında, kayıt ücretini ödemeyen, kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden ve programın işleyişini bozacak hareketlerde bulunan katılımcıların eğitim programı ile ilişiği KOÜSEM Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Belgelendirme Programlarına İlişkin Esaslar

Sınav ve Belgelendirme Programlarının Oluşturulması ve Yürütülmesi

Madde 17 - (1) Sınav ve belgelendirmeyle ilişkili bütün süreçler, ilgili ulusal ve uluslararası yeterlilik ve standartlar esas alınarak, ulusal ve uluslararası kamu ve/veya özel kuruluşlar tarafından onaylanan esaslara göre yürütülür.

(2)  Bir sınav ve belgelendirme programı, Merkez Müdürü’nün talebi ve Rektör’ün onayı ile oluşturulur. Oluşturulan program kapsamında, TS EN ISO/IEC 17024 şartlarına, TÜRKAK tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine ve MYK tarafından belirlenen esaslara uyumlu olarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun personel belgelendirme sertifikasyonu için sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere KOÜSEM tarafından sınav merkezi hizmeti verilir. Gerektiğinde bir protokol veya sözleşme ile Kocaeli Üniversitesi dışında da sınav organizasyonları yapılabilir.

 

(3) Merkez Müdürü, sınav ve belgelendirme programlarının oluşturulması, TÜRKAK akreditasyonun ve MYK yetkisinin alınması, programların yürütülmesi, MYK ve TÜRKAK denetimlerine hazırlanılması için Kocaeli Üniversitesi personeli öğretim elemanlarından birini MYK Koordinatörü olarak görevlendirir. Programların yürütülmesi için de gerekli sayıda KOÜSEM personelini görevlendirir.

 

(4) Sınav ve Belgelendirme faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarının ilk görevlendirilmeleri, bağlı oldukları birimlerin yönetim kurulu ve KOÜSEM Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Bu görevlendirmeler ilgili kurullar tarafından iptal edilmediği sürece; açılacak her bir sınav ve belgelendirme faaliyeti için görevlendirmeler merkez müdürü tarafından yapılır. Sınav ve belgelendirme faaliyetleri, KOÜSEM sınav ve belgelendirme prosedürleri çerçevesinde, bu görevliler tarafından yürütülür.

 

(5) Sınav ve Belgelendirme programında görev alabilecek yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmaması durumunda; KOÜSEM Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve kendi kurumunun onayı ile diğer kurum veya kuruluşlardan da personel görevlendirilebilir.

(6) Adaylar, KOÜSEM web sitesindeki başvuru formu, sınav ücretinin ödendiğine dair dekont ve başvuru formunda belirtilen diğer dokümanlar ile birlikte başvurularını şahsen KOÜSEM’e yapar.

(7) Adaylar, sınav tarihinden 15 gün öncesine kadar KOÜSEM’e yazılı olarak müracaat ederek, başvurularını iptal edebilirler. Ayrıca, sınavlar, adayların iptal taleplerinden dolayı yeterli başvuru sayısına ulaşılmadığı takdirde mücbir sebeplerden veya diğer sebeplerden sınav programı iptal edilebilir. Sınavın iptal edilmesi veya sınavdan 15 gün önce başvurulması halinde; herhangi bir kurul kararı gerekmeksizin talep eden adayların yatırmış oldukları ücretler, merkez müdürü onayı ile iade edilir. Sınavı iptal edilmediği halde, mücbir sebep olmaksızın sınava katılmayanların ücretleri ise iade edilmez.

(8) Programda başarılı olan adaylara verilecek belgeler, MYK tarafından bastırılır. KOÜSEM, MYK belgelerini başarılı adaylara ulaştırır. Adayın belge için KOÜSEM’e ödediği ücret, hiçbir kesintiye uğramadan MYK hesabına aktarılır. KOÜSEM, bir yılda öngördüğü belge sayısı için toplam ücreti MYK Belge ön ödeme sistemine aktarır.

(9) Sınav ve belgelendirme ücretlerinin devlet teşviği ile ödeneceği MYK tarafından kabul edilen adayların başvuru sırasında KOÜSEM’e yatırmış oldukları ücretler, hiçbir kesintiye uğramadan adaylara iade edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Konulara İlişkin Esaslar

Eğitim Programı Ücretleri ve Uygulanacak İndirimler

Madde 18 - (1) KOÜSEM eğitim programlarının katılım ücretlerinin belirlenmesinde ve bu ücretler üzerinden yapılacak indirimlerde aşağıdaki esaslar uygulanır?

a) Eğitim Programları ve diğer etkinliklere katılım? ücretli, ücretsiz veya indirimli olabilir.

b) Açılacak her program veya yapılacak her etkinlik için öngörülen katılım ücretleri ve ödeme koşulları KOÜSEM Yönetim Kurulu, eğiticilere yapılacak ödemeler ise KOÜSEM Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

c) Eğitim programına kayıt yaptıran ve program başladıktan sonra programdan ayrılan veya programla ilişkisi kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez. Katılımcı taahhüt ettiği borcu ödemekle yükümlüdür. Ancak, eğitim programına kayıt yaptıran ve programın başlamasından en az 5 iş günü öncesine kadar programdan ayrılan katılımcıya, ödediği ücret geri ödenir. Uzun süreli hastalık, kaza, birinci derece aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlar nedeniyle programdan ayrılan katılımcının durumunu belgelemesi halinde de, KOÜSEM Yönetim Kurulu kararı ile alınan ücret geri ödenir. Açılmayan eğitim programlarına kayıt yaptıran kişilerin kayıt ücreti Yönetim Kurulu kararı gerektirmeksizin KOÜSEM Müdürü tarafından iade edilir.

d) Eğitim programı ödeme koşulları adaylara önceden duyurulur.

e) KOÜSEM eğitim programlarında; şehit ve gazilerin eş ve çocukları ile gazilerin kendilerinden eğitim ücreti alınmaz. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine, mezunlarına, personeli ile eş ve çocuklarına % 20 indirim uygulanır.

f) Protokoller kapsamında veya toplu başvurularda, % 20 oranına kadar indirim uygulanabilir.

g) İndirim uygulanan katılımcı yalnızca bir indirim maddesinden yararlanabilir.

Mali İşlerin Yürütülmesi

Madde 19 - (1) KOÜSEM’in mali işleri, KOÜSEM Yönetimi, Kocaeli Üniversitesi Rektörü ve Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından ilgili Döner Sermaye mevzuatı kapsamında yürütülür.

(2) KOÜSEM, 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunun 58. Maddesinde belirtilen döner sermaye hükümleri ve Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile KOÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esaslarına göre mali işlerini yürütür.

 

Telif Hakları

Madde 20 - (1) Eğitim programlarında katılımcılara dağıtılacak tüm ders materyallerinin telif hakları ilgili öğretim elemanlarına aittir. Bu tür ders materyalleri ilgili öğretim elemanlarının izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve katılımcıların kişisel yararlanması dışında bir amaçla kullanılamaz. Katılımcılara verilen ders materyallerinden hiçbir şekilde ücret talep edilemez.

Satın Alma İşleri

Madde 21 - (1) Elde edilecek gelirden yasal kesintiler ve eğitici ücretleri ödendikten sonra, elde edilen kurum payı, Rektörlük, KOÜSEM ve gelir getiren birim tarafından döner sermaye ve ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla KOÜSEM Yönetim Kurulu kararı ve Rektör onayı ile kullanılır.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 22 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, KOÜSEM Yönetim Kurulu ve Üniversite Senato/Yönetim Kurulunca alınan kararlar uygulanır.

Yürürlük

Madde 23 - (1) Bu Yönerge, Kocaeli Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 - (1) Bu Yönerge hükümleri, Kocaeli Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.