KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ 

 

Program Hakkında Genel Bilgi

02.06.2018 tarih ve 30349 sayılı “Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmeliğin”  hükümlerine göre mahkemelerde konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişiler için aranan şartlar şunlardır:

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Tam ehliyetli olmak,
 3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak,
 4. İflas etmemiş olmak,
 5. Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak,
 6. Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak,
 7. Kamu hizmetinden yasaklı olmamak,
 8. Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak,
 9. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
 10. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
 11. Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olması tercih edilir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Konkordatonun Hukuki Niteliği Nedir?
 • Konkordatonun Türleri Nelerdir?
 • Konkordatoya Başvuru Şartları Nelerdir?
  • Kimler başvurabilir?
  • Başvuru şartları
  • Başvuru yapılacak görevli ve yetkili mahkeme
  • Başvuru yapılırken mahkemeye verilmesi gereken belgeler
 1. Konkordato Ön Projesi        
 2. Borçlunun Malvarlığı ve Mali Durumunu Gösterir Belgeler, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Nihai Bilanço ve Ara Bilançolar     
 3. Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumunu Gösterir Tablo
 4. Alacaklıların Eline Konkordatoda ve Borçlunun İflası Halinde Geçecek Miktarı Karşılaştırmalı Olarak Gösteren Tablo       
 5. Bağımsız Denetim Kuruluşları Tarafından Hazırlanan Finansal Analiz Raporları           
 • Konkordato Geçici Mühlet Kararı ve Sonuçları
 • Konkordato Kesin Mühletin Verilmesi ve Sonuçları
 • Konkordatonun Tasdiki Şartları Ve Tasdik Kararına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları
 • Konkordatonun Hükümleri
 •  Konkordatonun Feshi

EN AZ- EN ÇOK KATILIMCI SAYISI: 15 - 24

EĞİTİM SÜRESİ: 24 SAAT

EĞİTİM ÜCRETİ: 750 TL (KDV dahil)


Döküman İndir

Hesap Bilgilerimiz:

 • KOÜSEM TL Hesap No;
 • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
  TR40 0001 0027 2613 2216 1953 42

 • KOÜSEM Euro Account No;
 • T.C. Ziraat Bankası Derince Şubesi
  TR56 0001 0027 2613 2216 1953 45

Kayıt FormuBilgilerimi onaylıyorum.